Algemene voorwaarden

1.         DEFINITIES

De ondernemer: STERK Lifestyle Gym (hierna te noemen STERK): De VOF STERK is statutair gevestigd te Naarden en kantoorhoudende te (1411 AS) Naarden, aan  de Energiestraat 49a. STERK is degene die een overeenkomst sluit.

 • De consument: Eenieder die met STERK een overeenkomst aangaat.
 • De overeenkomst: De overeenkomst tussen STERK en de consument.
 • De deelnemer: Eenieder die deelneemt aan training of coaching bij STERK.


2.         TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten die tussen STERK en de consument worden gesloten.


3.         OVEREENKOMST

 • Abonnementen gaan altijd in op de 1e van de kalendermaand. Indien gestart wordt in de lopende maand, wordt een gebroken (pro-rato) maandbedrag in rekening gebracht, waarna het contract per de 1e van de volgende kalendermaand ingaat.
 • Jaarkaarten, ritten- of maandkaarten of (PT) programma’s gaan in op de startdatum.
 • Elke overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten, aangegeven duur en prijs.


4.         BEDENKTIJD

Na aankoop geldt een bedenktijd van 1 week, waarin de mogelijkheid is om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat er binnen de week gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten van STERK.


5.         BETALING

 • Betaling van een abonnement, zoals beschreven in artikel 3, gebeurt maandelijks rond de 28e van de maand, middels SEPA incasso, derhalve dient het saldo op de bankrekening toereikend te zijn om het verschuldigde bedrag te incasseren.
 • Eenmalige kosten, alsmede het eventuele pro-rata bedrag dienen voor aanvang voldaan te worden.
 • Zakelijke abonnementen, dienen per kwartaal, op basis van factuur, vooruit voldaan te worden.
 • Betaling van jaarkaarten, rittenkaarten of (PT) programma’s dienen voor aanvang voldaan te worden.
 • In geval van niet tijdige betaling is de consument onverminderd verplicht tot betaling van het overeengekomen bedrag:
 • – een rente aan STERK verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag.
 • – een bedrag van €15 administratiekosten aan STERK verschuldigd in geval een eerste herinneringsnota wordt verzonden, alsmede voor elke daaropvolgende herinneringsnota.
 • De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door STERK gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die STERK moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten lasten van de consument.
 • Indien geen tijdige betaling van verschuldigde bedragen is ontvangen heeft STERK het recht de toegang tot de faciliteiten te weigeren totdat de volledige betaling is voldaan.

6.         TOEGANG

Een deelnemer ontvangt na ondertekening en betaling van de overeenkomst een uitnodiging voor het activeren van de STERK app waarmee, op basis van de overeenkomst, reserveringen in de roosters gemaakt kunnen worden voor deelname aan trainingen en/of toegang tot de open gym. Er wordt eenmalig een toegangstag aan de deelnemer verstrekt met welke de toegang verkregen wordt tot de locatie van STERK Lifestyle Gym. Bij eventueel verlies of beschadiging van de toegangstag dient een nieuw exemplaar gekocht te worden.


7.         REGLEMENT

Aan de getekende overeenkomst bij STERK zijn voorwaarden verbonden die zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van STERK welke onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het huishoudelijk reglement en privacy beleid zijn terug te vinden op de website (www.sterkgym.nl) en op verzoek kosteloos te verkrijgen aan de balie van STERK. Bij ondertekening van een overeenkomst verklaart men kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en het privacy beleid van STERK.


8.         VOORTZETTING

Abonnementen worden na afloop van de contractperiode, steeds automatisch verlegd met 1 kalendermaand (3 kalendermaanden in geval van een zakelijk abonnement) op basis van de dan geldende tarieven voor de betreffende abonnementsvorm. Jaarkaarten verlopen per vervaldatum.


9.         WIJZIGING OVEREENKOMST

Upgraden van een abonnement kan per de 1e van de nieuwe kalendermaand, er wordt een nieuw abonnement afgesloten, de nieuwe contractvoorwaarden gelden per ingangsdatum van het nieuwe contract. Wijzigingen kunnen doorgevoerd worden d.m.v. het invullen en ondertekenen van het wijzigingsformulier, verkrijgbaar aan de balie van STERK.


10.        OPZEGGING

 • Een abonnement kan aan het einde van de contractperiode (vóór de 28e van de maand) worden beëindigd d.m.v. een schriftelijke opzegging. Er geldt 1 kalendermaand opzegtermijn (3 kalendermaanden in geval van een zakelijk abonnement)
 • Mondelinge opzegging of opzegging per sms of whatsapp zal niet in behandeling genomen worden.
 • Indien niet correct of tijdig (voor de 28e van de maand) schriftelijk is opgezegd wordt het abonnement vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de betalingsverplichting bestaan, ook wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van STERK.
 • Wanneer de opzegging verwerkt is ontvang je een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail is bindend.
 • Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk indien:
 • Je tijdens de contractperiode verhuist, naar een woonadres dat meer dan 15 km (ANWB routeplanner) van de vestiging van STERK Lifestyle Gym verwijderd is. Hiervoor dient een officieel bewijs van inschrijving op het nieuwe woonadres overlegd te worden als bewijs. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand (3 kalendermaanden in geval van een zakelijk abonnement).
 • Je als gevolg van blessure/ziekte de rest van je contractperiode geen gebruik kunt maken van de diensten en/of faciliteiten van STERK. Hiervoor dien je een officiële medische verklaring te overleggen. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand (3 kalendermaanden in geval van een zakelijk abonnement).
 • Bartegoeden worden niet gerestitueerd. 


11.         BLESSURE/ ZIEKTE

Bij melding van langdurige blessure of ziekte (langer dan 1 maand) kan de looptijd van het de overeenkomst tijdelijk worden gepauzeerd. De duur van het contract wordt automatisch verlengd met de duur van de pauzering. De pauze bedraagt minimaal 1 kalendermaand en maximaal 3 kalendermaanden. Na herstel vangt de resterende looptijd van het contract aan. STERK behoudt zich het recht voor een medische verklaring te verlangen. Pas na ontvangst van bedoelde verklaring kan de pauzering ingaan. De pauzering gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende gehele maand volgend op de melding van de blessure/ziekte. STERK is nooit verplicht tot restitutie van abonnementsgeld. Voor het instellen van een pauze wordt €15 administratiekosten in rekening gebracht, ook in geval van blessure of ziekte.


12.        PAUZERING

 • In geval dat de deelnemer, niet in staat is te komen sporten, is er de mogelijkheid om 1 keer per kalenderjaar voor een periode van minimaal 1 en maximaal 3 aaneengesloten kalendermaanden een pauze in te stellen. De pauze gaat altijd in op de eerste dag van de kalendermaand. De einddatum van het abonnement wordt verlengd met de duur van de pauzeperiode. 
 • In geval van een zakelijke overeenkomst wordt er altijd per kwartaal verlengd. 
 • Pauze moet via een pauze overeenkomst aangevraagd worden (deze is verkrijgbaar aan de balie bij STERK), er kan niet met terugwerkende kracht gepauzeerd worden.
 • Voor het instellen van een pauze wordt €15 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Tijdens de pauzeperiode heb je geen toegang tot de faciliteiten van STERK.
 • Het is niet mogelijk om rittenkaarten of jaarkaarten te pauzeren.  


13.        WIJZIGING TARIEVEN EN TIJDEN

STERK is gerechtigd de tarieven te indexeren en de openingstijden en lestijden te wijzigen tijdens officiële feestdagen en tijdens de vakantieperiodes – welke zoveel mogelijk zullen samenvallen met de gebruikelijke schoolvakanties van de basisscholen – en tijdens situaties waarin sprake is van overmacht (noodtoestand), denk hierbij aan calamiteiten of rampen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave. STERK zal 4 weken voorafgaand aan de incasso’s de nieuwe tarieven bekendmaken via de website.


14.        WIJZIGING FACILITEIT EN DIENSTEN

STERK is te allen tijden gerechtigd haar faciliteiten en diensten aanbod te wijzigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of teruggave hiervan of de mogelijkheid tot verbreken van de geldende overeenkomst.


15.        AANSPRAKELIJKHEID

 • Het gebruik van alle faciliteiten binnen STERK geschiedt op eigen risico. STERK is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij STERK hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.
 • De deelnemer is verplicht en verantwoordelijk zowel vooraf, tijdens, als na afloop van begeleidde training melding te maken van blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van de oefeningen noodzakelijk is.


16.        PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens en gegevens die aan STERK verstrekt zijn, omtrent gezondheid, verzamelt STERK uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een passend sportadvies. STERK zal deze gegevens zorgvuldig verwerken en beheren en niet aan derden verstrekken. De gegevens kunnen worden gebruikt om actuele (product) informatie en aanbiedingen te doen.


17.        TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2019.
 • In het geval dat enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. STERK en consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 • Iedere rechtsverhouding met STERK wordt beheerst door Nederlands recht.
 • Alle geschillen tussen consument en STERK die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.


18.        CONTACT

Bij vragen over de Algemene Voorwaarden, kun je contact opnemen via de volgende contactgegevens:

STERK Lifestyle Gym

Energiestraat 49a

1411 AS Naarden

info@sterkgym.nl


Wij vinden het fijn dat je bij ons sport en danken je voor je begrip en medewerking